https://karanganbungacilacap.com/https://17slotgacor.com/https://masakannusantara2024.blogspot.com/https://chord2024.com/https://www.kompasko.com/
Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére

Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Szerep Községi Önkormányzat ( 4163 Szerep, Nagy utca 53.)

 

Ellátandó feladatkör:

A szerepi felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel, valamint iskola-egészségügyi ellátásban való részvétel. A központi háziorvosi ügyelet ellátásáról Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződés útján gondoskodik, ezért a praxist betöltő nem köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában.

Ellátandó lakosságszám: 1577 fő (2018. január 1-i adat)

A feladat ellátásának helye: Háziorvosi Rendelő 4163 Szerep, Kölcsey utca 6.

A praxisjog megszerzésének ellenértéke:

A vegyes háziorvosi praxis praxisjoga feladat-ellátási szerződés megkötése esetén térítés mentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet,
 • az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EÜM rendelet 11.§-ában előírt képesítés,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23. ) Korm. rendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormány rendeletben előírt feltételek megléte,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság,

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,       
 • egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolata,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya,
 • illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.

           

A praxis finanszírozása:

A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlenül megkötött külön szerződés alapján történik.

Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:

A területi ellátási kötelezettség a szerepi háziorvosi körzet 0-14. éves, valamint 14. év feletti korú lakosságának ellátására vonatkozik, mely körzet 0-14.éves korú lakosságának száma: 313 fő, a 14. év feletti lakosságának száma: 1264 fő, összesen: 1577 fő, a személyi adat- és lakcím nyilvántartás szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pálvázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton kell benyújtani Szerep község polgármesterének címezve (Szerep Községi Önkormányzat Tóthné Verő Tünde polgármester, 4163. Szerep, Nagy utca 53. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtásának határidejét követő képviselő-testületi ülés. (legkésőbb 2019. február 28.)

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A iogviszony időtartama: A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.

A jogviszony kezdete:

A feladat-ellátási szerződés megkötését követően az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó jogerős működési engedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés hatályba lépésének napja, de legkésőbb 2019. április 1.

Széchenyi 2020 pályázatok

Magyar Falu Program

Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés